Dịch vụ


Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

•    Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành của các công trình, dự án
•    Kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình
•    Kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của các Ban quản lý dự án

 

Dịch vụ kiểm toán, kế toán và thuế

•    Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính
•    Kiểm toán xác nhận Báo cáo số lượng, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm
•    Xem xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
•    Lập hệ thống kế toán, hướng dẫn thực hiện cho các doanh nghiệp
•    Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán cho khách hàng
•    Tư vấn cho khách hàng về việc lập kế hoạch nộp thuế
•    Hướng dẫn khách hàng kê khai thuế
•    Lập kế hoạch tài chính

 

Dịch vụ kiểm toán Dự án

•    Kiểm toán độc lập
•    Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
•    Kiểm soát tính tuân thủ của Dự án
•    Đánh giá khả năng thực hiện Dự án
•    Hướng dẫn quản lý Dự án.

 

Dịch vụ định giá tài sản

•    Định giá tài sản, vốn góp kinh doanh, sát nhập, giải thể doanh nghiệp
•    Định giá tài sản, vốn cổ phần hoá doanh nghiệp
•    Định giá tài sản thế chấp, chuyển nhượng, thuê, mua tài sản

 

Dịch vụ tư vấn kinh doanh

•    Tư vấn về chính sách kinh tế hiện hành
•    Tư vấn về việc lựa chọn hình thức kinh doanh
•    Tư vấn quản lý sản xuất.
•    Phân tích kế hoạch kinh doanh
•    Xem xét hợp đồng thoả thuận kinh doanh
•    Giúp thành lập văn phòng, chi nhánh tại Việt Nam
•    Giúp đàm phán ký kết hợp đồng
•    Lập kế hoạch chiến lược
•    Đào tạo và hội thảo

 

Dịch vụ tư vấn đầu tư

•    Tư vấn tìm hiểu, đánh giá thị trường, định hướng đầu tư
•    Lập báo cáo NCTKT, báo cáo NCKT, báo cáo đầu tư cho các ngành hoạt động
•    Tư vấn lập tổng dự toán, dự toán, quyết toán, báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành.
•    Tư vấn thẩm định tổng dự toán, dự toán
•    Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
•    Tư vấn quản lý quá trình đầu tư

 

Dịch vụ chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Quốc Tế

•    Dịch vụ chuyển đổi Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với Công ty mẹ theo chuẩn mực kế toán Quốc tế
•    Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính đã được chuyển đổi theo thông lệ kế toán Quốc tế phục vụ cho mực tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với Công ty mẹ.