Dịch vụ chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Quốc Tế


•    Dịch vụ chuyển đổi Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với Công ty mẹ theo chuẩn mực kế toán Quốc tế
•    Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính đã được chuyển đổi theo thông lệ kế toán Quốc tế phục vụ cho mực tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với Công ty mẹ.