Dịch vụ định giá tài sản


•    Định giá tài sản, vốn góp kinh doanh, sát nhập, giải thể doanh nghiệp
•    Định giá tài sản, vốn cổ phần hoá doanh nghiệp
•    Định giá tài sản thế chấp, chuyển nhượng, thuê, mua tài sản