Dịch vụ kiểm toán Dự án


•    Kiểm toán độc lập
•    Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
•    Kiểm soát tính tuân thủ của Dự án
•    Đánh giá khả năng thực hiện Dự án
•    Hướng dẫn quản lý Dự án.