Dịch vụ kiểm toán, kế toán và thuế


•    Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính
•    Kiểm toán xác nhận Báo cáo số lượng, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm
•    Xem xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
•    Lập hệ thống kế toán, hướng dẫn thực hiện cho các doanh nghiệp
•    Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán cho khách hàng
•    Tư vấn cho khách hàng về việc lập kế hoạch nộp thuế
•    Hướng dẫn khách hàng kê khai thuế
•    Lập kế hoạch tài chính