Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản


•    Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành của các công trình, dự án
•    Kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình
•    Kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của các Ban quản lý dự án