Dịch vụ tư vấn đầu tư


•    Tư vấn tìm hiểu, đánh giá thị trường, định hướng đầu tư
•    Lập báo cáo NCTKT, báo cáo NCKT, báo cáo đầu tư cho các ngành hoạt động
•    Tư vấn lập tổng dự toán, dự toán, quyết toán, báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành.
•    Tư vấn thẩm định tổng dự toán, dự toán
•    Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
•    Tư vấn quản lý quá trình đầu tư